Χρειάζεστε συμβουλές;

ΔΕΙΞΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ

ΕΙΣΟΔΟΣ

Ξεχάσατε τον κωδικό σας;

Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.This publication - communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” Η παρούσα δημοσίευση - ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

.

Συμφωνείτε;

Ναι Αριθμός

Καλώς ήλθατε

Στην ηλεκτρονική πλατφόρμα εξ’ αποστάσεως εκπαίδευσης του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης για συμβούλους σταδιοδρομίας «Δια Βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικός Προσανατολισμός 2020: Σύγχρονες θεματικές εφαρμογής του θεσμού – Απαιτούμενες δεξιότητες για τους συμβούλους». Το πρόγραμμα σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του έργου "INNO-CAREER - Develop prototype training system for career guidance counsellors", το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, Τομεακό Πρόγραμμα Leonardo da Vinci – Transfer of Innovation και συγχρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση κατά 75% και από εθνικούς πόρους κατά 25%. Η διάρκεια του έργου ήταν από την  1-10-2013 εως τις  30-9-2015.

Το πρόγραμμα  “INNO-CAREER” στο οποίο συμμετείχαν πέντε εταίροι από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες, την Ελλάδα (ΕΟΠΠΕΠ, EURICON), την Κύπρο ( INEK-PEO) τη Δημοκρατία της Τσεχίας (NVF) και  την Ιταλία (USRV), επικεντρώνεται στην δημιουργία και πιλοτική εφαρμογή ενός προγράμματος συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού / σταδιοδρομίας με έμφαση στην ανάπτυξη σύγχρονων δεξιοτήτων που απαιτούνται από τους συμβούλους για να αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις της αγοράς εργασίας (αύξηση της ανεργίας, κινητικότητα εργαζομένων, ανάγκη αναγνώρισης μη τυπικής και άτυπης μάθησης κλπ) καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων διαδραστικών εργαλείων εκπαίδευσης.  

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, παρακαλούμε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.inno-career.eu. Στην ιστοσελίδα του προγράμματος μπορείτε να βρείτε επίσης το παράρτημα e-network, ένα ηλεκτρονικό φόρουμ, μέσω του οποίου οι σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού, που συμμετείχαν ή ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα INNO-CAREER, έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και χρήσιμες πρακτικές με τους υπόλοιπους συμβούλους. Μελλοντικά στο ηλεκτρονικό φόρουμ θα συμμετάσχουν και σχετικοί επιστημονικοί οργανισμοί ή δίκτυα που δραστηριοποιούνται στην συμβουλευτική σταδιοδρομίας συμβάλλοντας έτσι στην αύξηση της προβολής και στην βελτίωση των αποτελεσμάτων του προγράμματος.  

Το πρόγραμμα έχει συνολική διάρκεια 40 ώρες και βασίζεται σε μεικτή μεθοδολογία μάθησης, συγκεκριμένα οι 30 ώρες αφορούν σε εξ αποστάσεως εκπαίδευση και οι 10 ώρες σε δια ζώσης. Αποτελείται από τις ακόλουθες 6 εκπαιδευτικές ενότητες

  Ενότητες - Στόχοι 
M01 Υπηρεσίες Υποδοχής για Μετανάστες Η ενότητα στοχεύει στο να βοηθήσει τους συμμετέχοντες να αναγνωρίσουν και να χρησιμοποιούν με επιτυχία διάφορα εργαλεία συμβουλευτικής σταδιοδρομίας με στόχο την κινητοποίηση του μετανάστη ώστε να αναπτύξει τις αναγκαίες δεξιότητες πρόσβασης στην εκπαίδευση,  την κατάρτιση και την αγορά εργασίας της χώρας υποδοχής.
M02 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για τη Διασύνδεση με την Αγορά Εργασίας. Η ενότητα στοχεύει στην υποστήριξή των συμβούλων σταδιοδρομίας στην ανάπτυξη δεξιοτήτων για την παροχή υπηρεσιών σε άτομα που αναζητούν μια θέση εργασίας ή βρίσκονται σε φάση μετάβασης ή και αλλαγής σταδιοδρομίας. 
M03 Πιστοποίηση της Μη τυπικής και Άτυπης Μάθησης Η ενότητα στοχεύει στο να αναλύσει τις μεθόδους και τα οφέλη που σχετίζονται με την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η σημασία των οποίων έχει αναγνωριστεί εδώ και χρόνια σε ευρωπαϊκό και τοπικό επίπεδο, όχι μόνο για την προώθηση της δια βίου μάθησης ενηλίκων, αλλά και για τη διευκόλυνση της πρόσβασης και της μονιμότητας στην αγορά εργασίας και την πρόληψη του κοινωνικού αποκλεισμού. 
M04 Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας για την Κινητικότητα  Η ενότητα αυτή έχει σχεδιαστεί ώστε να εφοδιάσει τους συμμετέχοντες με τις γνώσεις και τις δεξιότητες σχετικά με το θεωρητικό πλαίσιο της κινητικότητας, τις Ευρωπαϊκές προοπτικές και πολιτικές που αφορούν την κινητικότητα, και τις βασικές διαδικασίες και τεχνικές της συμβουλευτικής κινητικότητας. Άλλος ένας στόχος αυτής της ενότητας είναι οι εκπαιδευόμενοι να εξοπλιστούν με παραδείγματα καινοτόμων εργαλείων και ασκήσεων που χρησιμοποιούνται για να υποστηρίξουν τους ειδικούς που ασχολούνται με την κινητικότητα. 
M05 Ανάπτυξη Δεξιοτήτων Δια Βίου Διαχείρισης Σταδιοδρομίας  Αυτή η θεματική ενότητα έχει σχεδιαστεί προκειμένου να υποστηρίξει τους συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού από διάφορους φορείς να βοηθήσουν τα άτομα να αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας παρουσιάζοντας νέες σχετικές τάσεις, προσεγγίσεις, μεθόδους και ασκήσεις.  
M06 Διασφάλιση Ποιότητας στην Δια Βίου Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας Ο στόχος της παρούσας ενότητας είναι να εισαγάγει τους εκπαιδευόμενους σε θέματα διασφάλισης της ποιότητας στη Δια βίου Συμβουλευτική και Επαγγελματικό Προσανατολισμό και να εξηγήσει τον ρόλο του συμβούλου επαγγελματικού προσανατολισμού στην αξιολόγηση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει. 

Μαθησιακά αποτελέσματα  

Τα γενικά μαθησιακά αποτελέσματα του προγράμματος τα οποία εξειδικεύονται ανά θεματική ενότητα είναι:

 • απόκτηση επικαιροποιημένων γνώσεων ικανοτήτων και δεξιοτήτων επαγγελματικού προσανατολισμού 
 • εξοικείωση με τις νέες μεθοδολογίες και τεχνικές της συμβουλευτικής σταδιοδρομίας για διάφορες ομάδες στόχου
 • κατανόηση των αλλαγών που λαμβάνουν χώρα στην συμβουλευτική επαγγελματικού προσανατολισμού και ικανότητα ανταπόκρισης στις μελλοντικές προκλήσεις του θεσμού.

Επιπλέον, το πρόγραμμα σχεδιάστηκε ώστε να υποστηρίξει τους καταρτιζόμενους συμβούλους σταδιοδρομίας στην καθημερινή τους δουλειά με πελάτες προκειμένου:

 • να είναι αποτελεσματικοί και με κριτική σκέψη
 • να παρέχουν συμβουλευτική επαγγελματικού προσαντολισμού σε όλους τους τύπους πελάτων
 • να εκμεταλλεύονται τις θεωρητικές προσεγγίσεις που σχετίζονται με τις δεξιότητες διαχείρισης σταδιοδρομίας,
 • να χρησιμοποιούν θεωρίες και μοντέλα που αφορούν στον επαγγελματικό προσανατολισμό σε ένα πολυπολιτισμικό περιβάλλον και σε διαπολιτισμικές μεταβάσεις,
 • να εφαρμόζουν, να αξιολόγουν και να αναβαθμίζουν την ποιότητα των υπηρεσιών που παρέχουν
 • να καθοδηγούν τους πελάτες για την πιστοποιήση της μη τυπικής και άτυπης μάθησης. 

Ομάδες Στόχου

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε ένα ευρύ κοινό ατόμων που εργάζονται ή επιθυμούν να εργαστούν στο μέλλον ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού σε:

 • Υπουργεία - φορείς υπεύθυνους για το σχεδιασμό, πρόωθηση και οργάνωση  εκπαίδευσης για συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
 • Κέντρα και γραφεία επαγγελματικού προσανατολισμού της δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Δημόσιες Υπηρεσίες Απασχόλησης 
 • Κέντρα Διαβίου Μαθησης και Ιδιωτικούς Φορείς Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας
 • Ερευνητικά Κέντρα που εστιάζουν σε θέματα εκπαίδευσης, σταδιοδρομίας και απασχόλησης.  

Τέλος, το πρόγραμμα απευθύνεται και σε ειδικούς που αναλαμβάνουν διάφορα καθήκοντα συμβουλευτικής σταδιοδρομίας εντός οργανισμών όπως π.χ. επαγγελματίες που εργάζονται ως μέντορες, career coaches, υπεύθυνους αναζήτησης κι επιλογής  προσωπικού κλπ. 

Το πρόγραμμα βασίζεται στις αρχές της μικτής μάθησης κάνοντας χρήση διαδικτυακών εργαλείων και μεθοδολογιών e-learning, πράγμα που το καθιστά κατάλληλο και για άτομα που αντιμετωπίζουν φυσικούς περιορισμούς - εμπόδια κατά τη φοίτηση σε ένα συμβατικό πρόγραμμα κατάρτισης.  

Προϋποθέσεις εισαγωγής 

Η βασική προϋπόθεση εισαγωγής στο πρόγραμμα είναι να εργάζεται κάποιος ως σύμβουλος επαγγελματικού προσανατολισμού ή να κατέχει κάποιο πιστοποιητικό επιτυχούς παρακολούθησης προγράμματος στη συμβουλευτική σταδιοδρομίας. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του προγράμματος απαιτείται αξιολόγηση τόσο σε κάθε μια από τις 6 εκπαιδευτικές ενότητες, όσο και συνολικά.

για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα δείτε το "Show  manual" στην αριστερή στήλη.

Για να μπορέσετε να συμμετάσχετε στο πρόγραμμα εκπαίδευσης θα πρέπει  αρχικά να επικοινωνήσετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας η τηλεφωνικά με:

Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων Και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.)

Διεύθυνση Συμβουλευτικής Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, Νέα Ιωνία,

14234, Αττική

Άτομο επικοινωνίας: Γαϊτάνης Δημήτριος, Προϊστάμενος Τμήματος Επιστημονικής Στήριξης Στελεχών και Φορέων ΣυΕΠ

Τηλ. 210 2709174  

e-mail: dimitrisgaitanis@eoppep.gr

Μετά την αποδοχή σας στο πρόγραμμα μπορείτε να κάνετε εγγραφή μέσω του "Δημιουργία Λογαριασμού" στη δεξιά στήλη.