Το έργο αυτό έχει χρηματοδοτηθεί με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.This publication - communication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.” Η παρούσα δημοσίευση - ανακοίνωση αντανακλά τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για τυχόν λανθασμένη χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτήν.

.

Συμφωνείτε;

Ναι Αριθμός

Welcome

to the e-learning platform of the further training course "GUIDANCE 2020: Modern elements of lifelong guidance & employability - New emerging skills for guidance practitioners".

For more information about the course, please, select the language version.

Καλώς ήρθατε

στην εξ αποστάσεως ηλεκτρονική πλατφόρμα του προγράμματος συνεχιζόμενης κατάρτισης «Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας 2020: Σύγχρονα στοιχεία της δια βίου συμβουλευτικής σταδιοδρομίας και απασχολησιμότητας – Νέες αναδυόμενες δεξιότητες για τους συμβούλους σταδιοδρομίας».

Για περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα κατάρτισης επιλέξτε την γλώσσα.

Benvenuto

sulla piattaforma e-learning del corso di formazione continua "GUIDANCE 2020: Aspetti innovativi dei concetti di orientamento permanente ed occupabilità – Le nuove competenze dei consulenti dell'orientamento professionale".

Per maggiori informazioni sul corso di formazione, seleziona la lingua per accedere.

Vítejte

v e-learningu kurzu dalšího vzdělávání "PORADENSTVÍ 2020: Aktuální aspekty celoživotního poradenství a zaměstnatelnosti – Nové kompetence pro kariérové poradce" .

Pro více informací o kurzu, prosím, vyberte jazykovou verzi.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το INNO-CAREER ακολουθήστε τον ηλεκτρονικό σύνδεσμο (link) www.inno-career.eu

Εταίροι του έργου