Nevíte si rady?

Zobrazit nápovědu

Registrace

Vytvořit účet

Přihlášení

Zapomněli jste heslo?

Tento projekt je financován s podporou Evropské komise. Tato publikace odráží pouze názory jejího autora / autorů. Evropská komise nenese odpovědnost za jakékoli použití této publikace nebo informací v ní obsažených.

.

Souhlasíte?

ano ne

Vítejte

v e-learningové aplikaci kurzu dalšího vzdělávání PORADENSTVÍ 2020: Aktuální aspekty celoživotního poradenství & zaměstnanosti – Nové kompetence pro kariérové poradce byl vytvořen v rámci mezinárodního projektu „Tvorba prototypu vzdělávacího programu pro kariérové poradce“ (INNO-CAREER).

Do projektu INNO-CAREER bylo zapojeno pět partnerů z Řecka (EOPPEP, Euricon Consultants), z Kypru (INNEK-PEO), z České republiky (NVF) a Itálie (URSV). Projekt byl zaměřen na vytvoření a pilotní ověření kurzu dalšího vzdělávání pro kariérové poradce s důrazem na aktuální dovednosti požadované od kariérových proadců pro zvládání nových výzev trhu práce na domácí, evropské i širší mezinárodní úrovni.

Projekt byl realizován s finanční podporou Evropské unie prostřednictvím programu Leonardo da Vinci v období od 1.10.2013 do 30.09.2015. Pro více informací o projektu navštivte webové stránky projektu na www.inno-career.eu. Na těchto webových stránkách také naleznete sekci e-network s online diskusním fórem, kde se můžete stát členem virtuální komunity kariérových poradců, vyměňovat si názory, ale i různé materiály, výzkumné zprávy, články, publikace atd. Diskušní fórum také slouží k propagaci dalšího vzdělávání kariérových poradců a výstupů projektu INNO-CAREER.

Pro kurz PORADENSTVÍ 2020: Aktuální aspekty celoživotního poradenství & zaměstnanosti – Nové kompetence pro kariérové poradce je v České republice realizován v délce 80 hodin, z nichž je 59 hodin určeno na samostudium a 21 hodin pro prezenční výuku. Kurz je složen ze šesti modulů popsaných v následující tabulce.

Číslo modulu Název modulu
M01

Kariérové poradenství a integrace cizinců

Modul předkládá několik praktických ukázek zjišťování informací o dosavadním vzdělání a praxi pro usnadnění jejich přístupu ke vzdělávání, k rozvoji jejich schopností a dovedností prostřednictvím programů celoživotního vzdělávání a k placenému zaměstnání.

M02

Kariérové poradenství a trh práce

Cílem modulu je rozvoj a podpora dovednosti vedení a strukturování poradenského procesu s klienty, kteří usilují o nalezení či změnu zaměstnání nebo uvažují o volbě či změně kariérní dráhy. Modul přibližuje zejména poradenský přístup orientovaný na řešení, jehož využitím lze u mnohých klientů zefektivnit a zkvalitnit přípravu individuálního kariérového plánu.

M03

Uznávání výsledků neformálního a informálního učení

Modul přibližuje proces uznávání výsledků neformálního a informálního vzdělávání s cílem poskytnout praktický návod, jak vést klienty k získání profesní kvalifikace a usnadnit jim touto cestou získání zaměstnání.

M04

Kariérové poradenství pro mobilitu

Modul poskytuje základní přehled o poradenské práci s klienty, kteří mají v úmyslu vycestovat do zahraničí z důvodu studia nebo zaměstnání, o pozitivních a negativních účincích mobility a o dalších otázkách souvisejících s kariérovým poradenstvím pro mobilitu.

M05

Rozvoj dovedností řízení vlastní profesní dráhy

Modul přibližuje nové trendy, přístupy, metody a cvičení, které lze využít při pomoci klientům s rozvojem a zlepšováním dovedností pro řízení vlastní kariérové dráhy.

M06

Zabezpečování kvality kariérového poradenství

Modul přibližuje zejména mezinárodní přístupy k zajišťování a hodnocení kvality poradenských služeb.

Výsledky vzdělávání (learning outcomes) kurzu

Každý ze šesti modulů kurzu má své vlastní specifické výsledky vzdělávání, které lze shrnout do následujících obecných vzdělávacích cílů:

 • získání nových znalostí a dovedností kariérového poradenství,
 • seznámení se se stávající praxí a postupy celoživotního poradenství,
 • porozuměli změnám a výzvám, které sebou přináší vývoj kariérového poradenství v Evropě, a být schopen reagovat na výzvy rozvoje kariérového poradenství.

Kromě toho je kurz jako celek koncipován tak, aby jeho absolventi byli ve své každodenní poradenské práci s klienty schopni:

 • sebereflexe a uplatňování kritického myšlení,
 • poskytovat kariérové poradenství všem druhům klientů, včetně přistěhovalců,
 • využívat teoretické přístupy vztahující se k řízení vlastní kariérové dráhy (career management skills),
 • používat teorie a modely, které se zabývají poskytováním kariérového poradenství v multikulturním prostředí a mobilitu mezi různými kulturami,
 • aplikovat, monitorovat a hodnotit kvalitu své poradenské práce s klienty a pomáhat zlepšovat kvalitu ve společnosti a komunitě, ke které patří,
 • vést klienty (domácí i zahraniční) procesem uznávání výsledků neformálního a informálního učení.

Cílová skupina kurzu

Kurz je určen široké cílové skupině osob, kteří působí jako kariéroví poradci, chtějí v budoucnu pracovat jako kariéroví poradci nebo se kariérovým poradenstvím zabývají v následujících institucích:

 • orgány státní správy zodpovídající za navrhování, poskytování nebo zabezpečování dalšího odborného vzdělávání kariérových poradců,
 • vzdělávací instituce patřící do formálního i neformálního vzdělávacího sektoru bez ohledu na zřizovatele (státní, veřejné, soukromé),
 • poskytovatelé kariérového poradenství včetně veřejných služeb zaměstnanosti a kariérových center vysokých škol,
 • soukromé agentury práce,
 • výzkumné instituce zabývající se kariérovým poradenstvím.  

Kromě výše uvedených cílových skupin je kurz určen specialistům, kteří působí v různých funkcích a na pozicích, ve kterých ovlivňují řízení a rozvoj profesní dráhy zaměstnanců, tj. odborníkům, kteří pracující jako školitelé, kariéroví koučové, experti, partneři podporující zavádění programů kariérového poradenství, lektoři kariérového rozvoje, odborníci náboru, výběru zaměstnanců a jejich outsourcingu atd. 

Kurz je založen na principech kombinované výuky s využitím online knihovny a prvků e-learningového vzdělávání, které je výhodou pro lidi se zdravotním nebo fyzickým omezením.

Požadavky na vstup do kurzu

Základním vstupním požadavkem je zájem o kariérové poradenství - buď aktivně zastávat pozici kariérového poradce, nebo mít osvědčení o úspěšném absolvování studijního programu kariérového poradenství. Kurz je však otevřen i tvůrcům politik, teoretikům a výzkumným pracovníkům, kteří si chtějí rozšířit své znalosti a dovednosti v kariérovém poradenství. 

Účastníci kurzu by měli mít organizační, komunikační a analytické schopnosti a dovednosti k řešení problémů. Kromě toho by měli být ke studiu motivovaní a být připraveni pro samostudium. 

Pro efektivní účast v kurzu se doporučuje mít k dispozici počítač s připojením k internetu, protože studijní texty kurzu a další záležitosti jsou umístěny na e-learningové platformě. Připojení k internetu také umožňuje vyhledávání dalších zdrojů literatury a komunikaci s tutorem, s administrací kurzu a s ostatními účastníky kurzu prostřednictvím e-mailu nebo Skypu. 

Pro vypracovávání písemných úkolů je vhodné mít počítač vybaven některým z textových editorů. Ideální je MS Word s automatickou kontrolou pravopisu. 

Pro více informací o průběhu a podmínkách úspěšného ukončení kurzu klikněte na “zobrazit nápovědu” v levém sloupci.  

Ještě před tím, než se zaregistrujete a zapíšete se do některého z běhů kurzu, prosím, napište si o bližší informace e-mailem na:

freibergova@nvf.cz

Ing. Zuzana  Freibergová

Středisko podpory poradenských služeb Národního vzdělávacího fondu, o.p.s. (NVF)

Opletalova 25, 110 Praha 1

tel. 224 500 580